Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Điều 378 Bộ luật Hình sự quy định về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm…

Điều 378 Bộ luật Hình sự quy định về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù Chi tiết Điều 378 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 378. Tội tha trái pháp luật người bị…

Điều 377 Bộ luật Hình sự quy định về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp…

Điều 377 Bộ luật Hình sự quy định về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp luật Chi tiết Điều 377  Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 377. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp…

Điều 372 Bộ luật Hình sự quy định về tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm…

Điều 372 Bộ luật Hình sự quy định về tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật Chi tiết Điều 372 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 372. Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp…

Điều 362 Bộ luật Hình sự quy định về tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật…

Điều 362 Bộ luật Hình sự quy định về tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công tác Chi tiết Điều 362 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 362. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật…