Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Điều 160 Bộ luật Hình sự quy định về Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu…

Chi tiết Điều 160 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 160. Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở…

Điều 159 Bộ luật Hình sự quy định về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín…

Chi tiết Điều 159 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 159. Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác Người nào thực hiện một trong các hành…