0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tố tụng/thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí

TP-LS-38

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố):……….. /Tên tổ chức hành nghề luật sư/Tên chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư/Họ, tên luật sư hành nghề với tư cách cá nhân: …………………………

SỔ THEO DÕI VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG/ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ

(Được in trên khổ giấy A4)

 

QUYỂN SỐ:……………………………………..

 

Mở ngày …… tháng …… năm……..

SỔ THEO DÕI VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG/THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ*

(Từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…)

 

Stt Số, ngày, tháng, năm ký hợp đồng (nếu có) Tên khách hàng hoặc người đại diện của khách hàng Nội dung dịch vụ, thời hạn thực hiện Giá trị hợp đồng vụ việc trợ giúp pháp lý Người thực hiện hợp đồng Chất lượng thực hiện hợp đồng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú (ghi rõ cơ quan yêu cầu nếu có)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ngày 31/12/…:       – Tổng số vụ việc: ……..(trong đó vụ việc theo yêu cầu của CQTHTT:….; số vụ việc TGPL: …)

 

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…….
Đại diện Đoàn Luật sư/ Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư/ Người đứng đầu chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư/ Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

* Nếu sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng/thực hiện trợ giúp pháp lý được làm trên máy tính thì phải in ra và đóng thành quyển theo từng năm.

Mẫu sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tố tụng/thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí tải mẫu tại đây TP-LS-38