0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu giấy đề nghị hợp nhất / sát nhập công ty luật nước ngoài TP-LS-30

TP-LS-30

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ HỢP NHẤT/SÁP NHẬP CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

 

Chúng tôi là (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Người đứng đầu của các công ty luật (Tất cả các công ty luật tham gia hợp nhất/sáp nhập phải ghi đầy đủ các thông tin như sau):

Tên đầy đủ của công ty luật (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số:………………………. do Bộ Tư pháp cấp ngày:………………………………………………… /………………………………………………………… /…………………………………………………………

Giấy đăng ký hoạt động số: …………… do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………………………….

…………………………. cấp ngày:………… /…… /………………………….

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………………………….

Đề nghị Bộ Tư pháp chấp thuận cho các công ty chúng tôi hợp nhất/sáp nhập với nội dung như sau:

  1. Tên công ty luật hình thành sau hợp nhất/sáp nhập (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………………………

  1. Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………………………….

  1. Giám đốc công ty:

Họ và tên:……………………………………………………………………………………

Giới tính:……………. Ngày sinh:…….. /…… /……………. Quốc tịch:……………………

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……. /…… /………….. Cơ quan cấp:…………………..

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam/Thẻ luật sư số: ……………………………………………………………………………………

do Bộ Tư pháp/Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: ………………….. /………………….. /…………………..

  1. Danh sách luật sư dự kiến làm việc tại công ty:
Stt Họ tên

(ghi bằng chữ in hoa)

Giới tính Ngày sinh Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam/Thẻ luật sư (ghi rõ số và ngày cấp) Thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố) Số điện thoại
  1. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty:
Chữ ký mẫu thứ nhất

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………

Chữ ký mẫu thứ hai

 

 

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………

Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định./.

Tỉnh (thành phố)….., ngày…… tháng…. năm ……

Người đứng đầu

Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Người đứng đầu

Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu giấy đề nghị hợp nhất / sát nhập công ty luật nước ngoài TP-LS-30 tải tại đây