0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Sổ theo dõi văn bản đi/ văn bản đến của các tổ chức hành nghề công ty luật và văn phòng luật sư tại Việt Nam

TP-LS-35

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Liên đoàn Luật sư Việt Nam/Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố)/Tên tổ chức hành nghề luật sư/Tên chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

SỔ THEO DÕI VĂN BẢN ĐI/VĂN BẢN ĐẾN

(Được in trên khổ giấy A4)

 

QUYỂN SỐ:……………………………………..

Mở ngày …… tháng …… năm……..

 

 

 

 


SỔ THEO DÕI VĂN BẢN ĐI/VĂN BẢN ĐẾN*

(Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm…….)

 

Số, ký hiệu Ngày công văn đi/đến Trích yếu nội dung công văn đi/đến Người nhận công văn đi/đến Người giải quyết hoặc người lưu công văn đi/đến Ký nhận Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7

 

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…….
Đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam/
Đại diện Đoàn Luật sư/
Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư/chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

* Nếu sổ theo dõi công văn đi, đến được làm trên máy tính thì phải in ra và đóng thành quyển theo từng năm. Đối với văn bản đi/văn bản đến là hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thì ghi thông tin về họ tên người đề nghị; ngày nộp hồ sơ.

Sổ theo dõi văn bản đi/ văn bản đến của các tổ chức hành nghề công ty luật và văn phòng luật sư tại Việt Nam tải tại mẫu TP-LS-35