0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Phom mẫu báo cáo về tổ chức hoạt động hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

TP-LS-34

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

 

Tên tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

 (Từ ngày …… đến ngày ……)

Kính gửi:
– Bộ Tư pháp;

– Sở Tư pháp tỉnh/thành phố…..

Căn cứ các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, ……….. (tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài) báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động như sau:

  1. Tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động

– Tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài:……………………………………………………………………………………

– Giấy phép thành lập số:……………………….. Ngày cấp:……………………………………………………………….

– Giấy đăng ký hoạt động số:…………………………………………………………………………… Ngày cấp:……………………………………………………………………….

– Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

– Điện thoại:………………………………….. Fax:………………………………………………………………

– Email:…………………………………………. Website:………………………………………………………………

– Thông tin về chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam (đối với trường hợp công ty luật nước ngoài, ghi rõ tên và địa chỉ chi nhánh, nếu có):……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

– Trưởng chi nhánh/Giám đốc công ty luật:……………………………………………………………………………………

– Số luật sư Việt Nam đang hành nghề tại tổ chức (nếu có): ……………………………………………………………………………… luật sư

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Số Thẻ luật sư, ngày cấp Thành viên Đoàn Luật sư Thời gian làm việc Nơi làm việc (Ghi rõ làm việc tại trụ sở chính hay chi nhánh)

– Số luật sư nước ngoài đang hành nghề tại tổ chức:……………………………………………………………………………… luật sư

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Số Giấy phép, ngày cấp Thời gian làm việc Nơi làm việc (Ghi rõ làm việc tại trụ sở chính hay chi nhánh)

– Số người tập sự hành nghề luật sư tại tổ chức (nếu có):………………………………………………………………………….. người tập sự

STT Họ tên Ngày tháng năm sinh Thời gian tập sự Luật sư hướng dẫn Nơi tập sự (Ghi rõ tập sự tại trụ sở chính hay chi nhánh)

– Số nhân viên làm việc tại tổ chức:………………. nhân viên

STT Họ tên Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Vị trí công việc Thời gian làm việc Nơi làm việc (Ghi rõ làm việc tại trụ sở chính hay chi nhánh)

– Tổng số vụ việc đã thực hiện (trường hợp công ty luật nước ngoài có chi nhánh đề nghị ghi rõ số vụ việc của công ty và chi nhánh):

– Doanh thu (trường hợp công ty luật nước ngoài có chi nhánh đề nghị ghi rõ doanh thu của công ty và chi nhánh):

– Nộp thuế (trường hợp công ty luật nước ngoài có chi nhánh đề nghị ghi rõ số thuế đã nộp của công ty và chi nhánh):

  1. Đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

– Kết quả đạt được:

– Khó khăn, vướng mắc:

– Nguyên nhân:

  1. Đề xuất, kiến nghị:

 

Tỉnh (thành phố), ngày      tháng    năm

Người đứng đầu của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Phom mẫu báo cáo về tổ chức hoạt động hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam tải tại đây TP-LS-34

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Công ty Luật Dragon qua số hotline 1900.599.979