0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thông báo cho các Luật sư đoàn viên về việc học bồi dưỡng nghiệp vụ trực tuyến miễn phí

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHÓA BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ                 Kính gửi:     - Các tổ chức hành nghề Luật sư;                       - Các luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.             Căn cứ: - Điều 21- Luật…

Sổ theo dõi khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với cá nhân tổ chức hành nghề luật…

TP-LS-40 (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Liên đoàn Luật sư Việt Nam/ Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố):…………………… SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI/TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU…