Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Điều 386 Bộ luật Hình sự quy định về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang…

Điều 386 Bộ luật Hình sự quy định về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử Chi tiết Điều 386 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 386. Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải,…

Điều 383 Bộ luật Hình sự quy định về tội từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định, định giá tài…

Điều 383 Bộ luật Hình sự quy định về tội từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định, định giá tài sản hoặc từ chối cung cấp tài liệu Chi tiết Điều 383 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 383. Tội từ chối khai báo, từ chối kết…

Điều 378 Bộ luật Hình sự quy định về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm…

Điều 378 Bộ luật Hình sự quy định về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù Chi tiết Điều 378 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 378. Tội tha trái pháp luật người bị…

Điều 377 Bộ luật Hình sự quy định về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp…

Điều 377 Bộ luật Hình sự quy định về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp luật Chi tiết Điều 377  Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 377. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp…