0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu giấy đề nghị chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

TP-LS-31

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI THÀNH CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

 

Tên đầy đủ của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số:………………………. do Bộ Tư pháp cấp ngày:………………………………………………… /………………………………………………………… /…………………………………………………………

Giấy đăng ký hoạt động số: …………… do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………………………….

…………………………. cấp ngày:………… /…… /………………………….

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………………………….

Đề nghị Bộ Tư pháp cho chúng tôi chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với các nội dung như sau:

  1. Tên đầy đủ của công ty (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………………………

  1. Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………………………….

  1. Giám đốc công ty:

Họ và tên:……………………………………………………………………………………

Giới tính:……………. Ngày sinh:…….. /…… /……………. Quốc tịch:……………………

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……. /…… /………….. Cơ quan cấp:…………………..

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam/Thẻ luật sư số: ……………………………………………………………………………………

do Bộ Tư pháp/Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: ………………….. /………………….. /…………………..

  1. Danh sách luật sư dự kiến làm việc tại công ty:
Stt Họ tên

(ghi bằng chữ in hoa)

Giới tính Ngày sinh Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam/Thẻ luật sư (ghi rõ số và ngày cấp) Thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố) Số điện thoại
  1. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty:
Chữ ký mẫu thứ nhất

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………

Chữ ký mẫu thứ hai

 

 

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………

Chúng tôi cam kết kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của chi nhánh được chuyển đổi sau khi thực hiện chuyển đổi và chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam./.

 

  Tỉnh (thành phố), ngày      tháng    năm

Người đứng đầu

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy đề nghị chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam tải mẫu tại đây