0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Phom mẫu báo cáo về tổ chức hoạt động hành nghề luật sư trong năm cho sở tư pháp và đoàn luật sư thành phố

TP-LS-33

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

 

Tên tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

(Từ ngày …… đến ngày ……)

 

Kính gửi:
– Sở Tư pháp tỉnh/thành phố…..;

– Đoàn Luật sư tỉnh/thành phố….

Căn cứ các quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành, ……….. (tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư) báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động như sau:

  1. Tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

– Tên tổ chức hành nghề luật sư:……………………………………………………………………………………

– Giấy đăng ký hoạt động số:…………………………………………………………………………… Ngày cấp:……………………………………………………………………….

– Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

– Điện thoại:………………………………….. Fax:………………………………………………………………

– Email:…………………………………………. Website:………………………………………………………………

– Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư (ghi rõ tên và địa chỉ, nếu có):

…………………………………………………………………………..

– Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có):……………………………………………………………………………………

– Số luật sư Việt Nam đang hành nghề tại tổ chức: ……………………………………………………………………………… luật sư

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Số Thẻ luật sư, ngày cấp Thành viên Đoàn Luật sư Thời gian làm việc Nơi làm việc (Ghi rõ làm việc tại trụ sở chính hay chi nhánh)

– Số luật sư nước ngoài đang hành nghề tại tổ chức (nếu có): ……………………………………………………………………………… luật sư

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Số Giấy phép, ngày cấp Thời gian làm việc Nơi làm việc (Ghi rõ làm việc tại trụ sở chính hay Chi nhánh)

– Số người tập sự hành nghề luật sư tại tổ chức (nếu có):………………………………………………………………………….. người tập sự

STT Họ tên Ngày tháng năm sinh Thời gian tập sự Luật sư hướng dẫn Nơi tập sự (Ghi rõ tập sự tại trụ sở chính hay Chi nhánh)

– Số nhân viên làm việc tại tổ chức:………………. nhân viên…………………………………………………………………….

STT Họ tên Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Vị trí công việc Thời gian làm việc Nơi làm việc (Ghi rõ làm việc tại trụ sở chính hay Chi nhánh)

– Tổng số vụ việc đã thực hiện (trong đó ghi rõ số vụ việc tranh tụng, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ pháp lý khác):

– Doanh thu:

– Nộp thuế:

  1. Đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

– Kết quả đạt được:

– Khó khăn, vướng mắc:

– Nguyên nhân:

  1. Đề xuất, kiến nghị:
Tỉnh (thành phố), ngày      tháng    năm

Người đại diện theo pháp luật

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Phom mẫu báo cáo về tổ chức hoạt động hành nghề luật sư trong năm cho sở tư pháp và đoàn luật sư thành phố tải mẫu TP-LS-33 tại đây.