0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu sổ theo dõi sử dụng lao động của tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam

TP-LS-36

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tên tổ chức hành nghề luật sư/Tên chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư: ………………………..

 

SỔ THEO DÕI VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Được in trên khổ giấy A4)

 

QUYỂN SỐ:……………………………………..

Mở ngày …… tháng …… năm……..

 

 

SỔ THEO DÕI VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG*

(Từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm…)

 

Stt Họ tên người làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư/chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Năm sinh Giới tính Tuyển dụng Hợp đồng lao động Bảo hiểm xã hội Ghi chú
Nam Nữ Luật sư Người tập sự Nhân viên khác Đã ký (ghi rõ số hợp đồng, thời gian ký hợp đồng) Chưa ký (ghi rõ lý do) Đã nộp (Ghi rõ số tiền nộp/tháng) Chưa nộp (ghi rõ lý do)

Ngày 31/12/…..: – Tổng số lao động: …………(trong đó số luật sư:…..; người tập sự:…..; nhân viên khác:……)

– Tổng số hợp đồng lao động đã ký kết trong năm: ……… (trong đó đã chấm dứt: ….; đang thực hiện:…)

– Tổng số tiền bảo hiểm xã hội đã nộp của cả năm: …..

 

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…….
Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư/
chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

* Nếu sổ theo dõi sử dụng lao động được làm trên máy tính thì phải in ra và đóng thành quyển theo từng năm.

Mẫu sổ theo dõi sử dụng lao động của tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam tải theo mẫu TP-LS-36

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Công ty Luật Dragon qua số hotline 1900.599.979 hoặc nhắn tin qua số Zalo: https://zalo.me/0974422331