0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Phom mẫu sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý dịch vụ luật sư đối với tổ chức hành nghề mẫu TP-LS-37

TP-LS-37

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Tên tổ chức hành nghề luật sư/Tên chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư: …………………………………………….…………………………………….

SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

(Được in trên khổ giấy A4)

 

QUYỂN SỐ:……………………………………..

 

Mở ngày …… tháng …… năm……..

 

 

 

 

 


SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ*

(Từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…)

 

Stt Số, ngày, tháng, năm ký hợp đồng Tên khách hàng hoặc người đại diện của khách hàng Nội dung dịch vụ, thời gian thực hiện Giá trị hợp đồng Người thực hiện hợp đồng Chất lượng thực hiện hợp đồng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ngày 31/12/….:   – Tổng số hợp đồng đã ký kết: …(trong đó số hợp đồng đã hoàn thành:…; số hợp đồng đang thực hiện:…)

– Doanh thu: …………

                             – Tổng số thuế đã nộp: ………

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…….
Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư/
chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

* Nếu sổ theo dõi việc thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý được làm trên máy tính thì phải in ra và đóng thành quyển theo từng năm.

Phom mẫu sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý dịch vụ luật sư đối với tổ chức hành nghề tải mẫu văn bản tại TP-LS-37