0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thông tư số 65/2012/TT-BCA

BỘ CÔNG AN ------- Số: 65/2012/TT-BCA CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA ViỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát…

Công ty luật Dragon Thông báo tuyển dụng

Hiện công ty luật tại Hà Nội cần tuyển gấp nhân viên ở các vị trí sau: 1. Tuyển 03 Luật Sư Yêu cầu: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tranh tụng, đại diện ủy quyền, quản lý sắp xếp nhân sự…chi tiết công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi nộp…