0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Tư vấn đầu tư

Giấy đề nghị Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký DN/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…

Phụ lục II-12 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày……tháng……năm…… GIẤY ĐỀ NGHỊ Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…

Mẫu thông báo Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ VPĐD/địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-10 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Kính…