0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

văn bản luật pháp

Thông tư 01/2007/TT-BCA-C11 Quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ…

BỘ CÔNG AN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phóc ******* Số:  01/2007/TT-BCA-C11 Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG…

Bộ luật lao động 2012

Bộ luật lao động 2012 Trích yếu Dung lượng Định dạng Tải về Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Bộ luật này có hiệu lực thi…