0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm mới về xây dựng

Văn bản quy phạm mới về xây dựng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/2012/QĐ-UBND 15/03/2012 Về việc Quy định trình tự lập, gửi thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm thuộc nguồn vốn do địa phương quản lý
08/2012/QĐ-UBND 01/03/2012 Về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức tư vấn xây dựng Hệ thồng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa
06/2012/QĐ-UBND 22/02/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009
05/2012/QĐ-UBND 17/02/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh
09/2012/QĐ-TTg 10/02/2012 Sửa đổi một số điều của Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2005 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
04/2012/QĐ-UBND 02/02/2012 Về việc Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
04/2012/QĐ-UBND 10/01/2012 Ban hành Quy định trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng (sửa chữa) các công trình xây dựng cơ bản dưới 200 triệu đồng và trang thiết bị, phương tiện dưới 100 triệu đồng bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước

Công ty luật Dragon – Văn phòng luật sư Hà Nội