0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm luật Dự trữ quốc gia

Ký hiệu/ Số Ngày ban hành Chích yếu

Thông tư số 192/2012/TT – BTC ban hành ngày 14/11/2012

Hướng dẫn xử lý các khoản nợ dự trữ quốc gia tồn đọng tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Thông tư số 181/2012/TT-BTC ban hành ngày 24/10/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của của Thông tư số 143/2007-TT-BTC ngày 03/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

Quyết định số 2666/QĐ-BTC ban hành ngày 24/10/2012

Về việc ban hành Quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ban hành ngày 09/10/2012

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2012, thay thế Nghị định số 81/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài chính.

Thông tư số 162/2012/TT-BTC ban hành ngày 03/10/2012

Quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ban hành ngày 03/10/2012

Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ban hành ngày 03/10/2012

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo

Thông tư số 161/2012/TT-BTC ban hành ngày 02/10/2012

Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ban hành ngày 19/09/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Quyết định số 2302/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2012

Ban hành Quy định về nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động 68 thuộc Bộ Tài chính

Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ban hành ngày 12/09/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ban hành ngày 06/09/2012

Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Quyết định số 2184/QĐ-BTC ban hành ngày 31/08/2012

Về việc bổ sung Quy chế làm việc của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2929/QĐ-BTC ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư số 132/2012/TT-BTC ban hành ngày 13/08/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

Thông tư số 131 /2012/TT-BTC ban hành ngày 13/08/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia

Thông tư số 102/2012/TT-BTC ban hành ngày 21/06/2012

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

Nghị định số 43/2012/NĐ-CP ban hành ngày 17/05/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ban hành ngày 27/04/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ban hành ngày 06/04/2012

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức

Quyết định số 786/QĐ-BTC ban hành ngày 30/03/2012

Về việc ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo phương thức tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 747/QĐ-BTC ban hành ngày 26/03/2012

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm Pháp luật do Bộ Tài chính banh hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Quyết định số 681/QĐ-BTC ban hành ngày 16/03/2012

Phương thức mua thóc dự trữ quốc gia năm 2012

Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ban hành ngày 09/02/2012

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

Thông tư số 16/2012/TT-BTC ban hành ngày 08/02/2012

Quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia

Quyết định số 82/QĐ-BTC ban hành ngày 12/01/2012

Về việc ban hành Quy trình thẩm định, hồ sơ, mẫu biểu chi phí xuất đã có định mức tại cửa kho và chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho hàng dự trữ quốc gia thực hiện cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ