0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Bộ luật lao động 2012

Bộ luật lao động 2012

Trích yếu
Dung lượng Định dạng Tải về
Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013. 682kb doc

Công ty luật Dragon