0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật Luật sư 2012 (sửa đổi)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư lần 7, được lấy từ tài liệu phục vụ kỳ họp Quốc hội, trình Quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006.