0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Phiếu đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

 

………Hà Nội,ngày…….tháng…….năm 20….

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

 

Kính gửi : – Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội……………….

– Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sư hành nghề luật sư khu vực phía Bắc

 

Tôi tên là :……………………………………………..sinh ngày………………….

CMND số :……………………….cấp ngày……………………….tại Công an……………………..

Thường trú :……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ :………………………………………………………………………………….

Số điện thoại :…………………………………………….Email :………………………………………..

Là người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn luật sư:………………………………………..

Bằng cử nhân luật số :………………cấp ngày…………..tại Trường ĐH……………………….

GCNĐTNLS số :………………cấp ngày…………………..tại ………………………………………

Được công nhận tập sự theo quyết định số:……………ngày…………của ĐLS…………….

Thời gian tập sự ……….tháng kể từ ngày ………………….đến ngày…………………………

Tên luật sư hướng dẫn :…….Luật sư Nguyễn Minh Long…………………………………..

Tên Tổ chức hành nghề luật sư quản lý người tập sự : Văn phòng luật sư Dragon..

Địa chỉ Tổ chức hành nghề luật sư……………………………………………………………………

 

Trên cơ sở các quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành, xét thấy đủ điều kiện theo quy định, tôi xin đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét để tôi được tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức đợt….. năm …

Trân trọng!

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Văn phòng luật sư uy tín Minh Long

Tải thông báo về việc kiểm tra kết quả hành nghề luật sư tập sự Tại đây