0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Sổ theo dõi khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với cá nhân tổ chức hành nghề luật sư mẫu TP-LS-40

TP-LS-40

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Liên đoàn Luật sư Việt Nam/ Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố):……………………

SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI/TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI/TỐ CÁO

(Được in trên khổ giấy A4)

 

QUYỂN SỐ:……………………………………..

Mở ngày …… tháng …… năm……..

SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI/TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI/TỐ CÁO*

(Từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…)

 

Stt Khiếu nại/tố cáo luật sư/ tổ chức hành nghề luật sư/ Đoàn Luật sư Nội dung khiếu nại Ngày nhận Người nhận Người giải quyết Tiến độ Ghi chú
Đã giải quyết xong (ghi rõ kết quả) Đang giải quyết
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…….
Đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam/
Đại diện Đoàn Luật sư
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

* Nếu sổ theo dõi khiếu nại và giải quyết khiếu nại được làm trên máy tính thì phải in ra và đóng thành quyển theo từng năm.

Sổ theo dõi khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với cá nhân tổ chức hành nghề luật sư tải mẫu tại TP-LS-40