0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Sổ theo dõi khen thưởng xử lý vi phạm đối với tổ chức hành nghề luật sư TP-LS-39

TP-LS-39

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Liên đoàn Luật sư Việt Nam/Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố):……………………

SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, XỬ LÝ VI PHẠM

(Được in trên khổ giấy A4)

 

QUYỂN SỐ:……………………………………..

Mở ngày …… tháng …… năm……..

SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM*

(Từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…)

 

Stt Ngày, tháng khen thưởng/ xử lý vi phạm Người được khen thưởng/ Người bị xử lý vi phạm Lý do khen thưởng/ xử lý vi phạm Hình thức khen thưởng/ xử lý vi phạm Luật sư/ Đoàn Luật sư/ Tổ chức hành nghề luật sư Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7

 

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…….
Đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam/
Đại diện Đoàn Luật sư
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

* Nếu sổ theo dõi việc khen thưởng, xử lý vi phạm được làm trên máy tính thì phải in ra và đóng thành quyển theo từng năm.

Sổ theo dõi khen thưởng xử lý vi phạm đối với tổ chức hành nghề luật sư tải mẫu tại đây TP-LS-39