0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu sổ nhật ký dành cho luật sư tập sự

Văn phòng luật sư Dragon uy tín tại Hà Nội cung cấp form mẫu sổ nhật ký dành cho luật sư tập sự

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

SỔ NHẬT KÝ TẬP SỰ

♦ Tên người tập sự: Luật sư Đỗ Ngọc Anh

♦ Tên luật sư hướng dẫn: Luật sư Nguyễn Minh Long

♦ Tên tổ chức hành nghề luật sư: Công ty luật Dragon

♦ Thời gian tập sự: từ ngày ………………….đến ngày…………………………

Từ tháng…..năm….đến tháng…..năm…..

NỘI DUNG CÔNG VIỆC TẬP SỰ

Nội dung vụ việc (1)

(Tư vấn hay tranh tụng)

Thời gian thực hiện

(từ ngày đến ngày)

Công việc được LSHD phân công

VBPL điều chỉnh

vụ việc

Nội dung vụ việc (2)

(Tư vấn hay tranh tụng)

Thời gian thực hiện

(từ ngày đến ngày)

Công việc được LSHD phân công

VBPL điều chỉnh

vụ việc

Xác nhận của luật sư hướng dẫn

Tôi, Luật sư Nguyễn Minh Long là luật sư hướng dẫn cho người tập sự hành nghề luật sư: ………….………………….nêu trên. Nay, nhận xét Sổ Nhật ký tập sự qua thời gian tập sự từ ngày …………………………….đến ngày ……………………. như sau:

+ Tổng số vụ án tham gia là             :…………….vụ  (…………………)

+ Tổng số việc tư vấn tham gia là     :…………….việc (…………………)

Nhật ký ghi chép của người tập sự hành nghề luật sư là đầy đủ, đúng với thời gian tập sự do chính luật sư hướng dẫn và thực hiện tại tổ chức hành nghề.

Vụ việc người tập sự hành nghề luật sư ghi trong Sổ Nhật ký là vụ việc của luật sư hướng dẫn giao cho thực hiện.

Luật sư hướng dẫn cam đoan nội dung ghi chép của người tập sự hành nghề luật sư là đúng với thực tế quá trình tập sự với luật sư hướng dẫn.

………….., ngày …… tháng …… năm 20….

Xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư

Ngày..… tháng…… năm 201…..

Chữ ký bên là của Luật sư…………………………………………………

Hiện đang hoạt động hành nghề tại tổ chức hành nghề và hướng dẫn TSHNLS cho ………………………………………….

là đúng.

Giám đốc/Trưởng Văn Phòng Luật Sư

Luật sư hướng dẫn

………………….

Luật sư giỏi bào chữa hình sự / Email: dragonlawfirm@gmail.com/ Điện thoại 098 301 9109