0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

form mẫu báo cáo hành nghề luật sư tập sự

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

………….., ngày …… tháng …… năm 20….

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

 

Họ tên NTSHNLS        : ………………………………

Sinh ngày                      : …………                                                Nơi sinh: ………………

CMND số                      :……………………………cấp ngày……………………..tại Công An………….

TSHNLS theo QĐ số  : …………..ngày …………..của Đoàn luật sư ………………………………..

Thời gian tập sự           : Từ ngày: …………… đến hết ngày: ……………………..

Tập sự tại TCHNLS     : …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở               : …………………………………………………………………………………………….

Luật sư hướng dẫn       :……………………………….Số Thẻ luật sư :……………do LĐLSVN cấp.

Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư như sau:

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự

Thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư số 19/2013/TT-BTP.

2. Số lượng, nội dung, thời gian và địa điểm thực hiện vụ việc (nêu rõ về cơ sở pháp lý, cách thức giải quyết vụ việc)

a. Lĩnh vực tư vấn;

b. Cung cấp dịch vụ pháp lý;

c. Lĩnh vực tranh tụng;

d. Đánh giá kết quả quá trình tập sự.

3. Tự nhận xét về tư cách đạo đức, việc chấp hành pháp luật về tập sự hành nghề luật sư

4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự và đề xuất, kiến nghị

(viết chi tiết từng nội dung)

a. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự

b. Đề xuất, kiến nghị

Trên đây là Báo cáo và tự kiểm điểm quá trình tập sự hành nghề luật sư mà bản thân tôi đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua, xin báo cáo Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư ……………………………… xem xét, xác nhận cho tôi đã hoàn thành thời gian tập sự và được tham dự kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư.

Xin chân thành cảm ơn.

Người tập sự hành nghề luật sư

 

PHẦN NHẬN XÉT CỦA LUẬT SƯ HƯỚNG DẨN

(Ghi rõ xác nhận tính chính xác về vụ, việc người tập sự đã tham gia, nhận xét quá trình tập sự trong đó nêu rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn,kỷ năng hành nghề, ý thức chấp hành kỷ luật, việc thực hiện quy chế tập sự hành nghề luật sư)

————————–

Tôi, Luật sư NGUYỄN MINH LONG là luật sư hướng dẫn cho người tập sự hành nghề luật sư: ……………….. nêu trên. Nay, nhận xét quá trình tập sự qua thời gian tập sự từ ngày …………………………….đến ngày ……………………. như sau:

1. Về năng lực chuyên môn:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Về tư cách đạo đức:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Kết luận:

Căn cứ các quy định pháp luật về tập sự hành nghề luật sư, chúng tôi nhận xét ông/bà……….……………… đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư và đề nghị cho ông/bà ………………………………………tham dự kiểm tra kết quả hành nghề luật sư.

………….., ngày …… tháng …… năm 20….

Xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư

Ngày… tháng… năm 201…

Chữ ký bên là của Ls……………………………………………..

Hiện đang hoạt động hành nghề tại tổ chức hành nghề và hướng dẫn TSHNLS cho …………………………………..

là đúng.

Giám đốc/Trưởng VPLS

 

 

 

 

 

Luật sư hướng dẫn

………………….

Đánh giá của Đoàn luật sư

  1. 1. Về tư cách đạo đức:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. 2. Về việc chấp hành quy định của pháp luật:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư xác nhận ông/bà………………………………đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư và được tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Ngày……..tháng…….năm 201……

Chủ nhiệm Đoàn luật sư …………………….