0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản mẫu về quyết định cử luật sư bào chữa

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

——–o0o——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——–

Hà Nội, ngày ….  tháng … năm 20..

QUYẾT ĐỊNH CỬ LUẬT SƯ THAM GIA BÀO CHỮA

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT  DRAGON

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của công ty Luật Dragon

Căn cứ vào Luật Luật sư ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Căn cứ vào Bộ Luật tố tụng hình sự ngày 26 tháng 11 năm 2003.

– Căn cứ vào đơn mời luật sư ngày….…. của……………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Cử ông (bà):……………………………, chức vụ……………………..Công ty…………………………tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho ông (bà)…………..……tại tòa án nhân dân quận (huyện), tỉnh………………………………..

Điều 2: Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được phân công, Ông (bà)………………… có trách nhiệm sau:

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật;

2. Tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;

3. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan;

4. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng;

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ………….đến ngày………………..

Điều 4: Ông (bà):………………………………….. có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 3

-…………….

 

CÔNG TY LUẬT DRAGON

LUẬT SƯ NGUYỄN MINH LONG

Các mẫu văn bản liên quan:

1. https://www.vanphongluatsu.com.vn/van-ban-mau-ve-quyet-dinh-cu-luat-su-bao-chua-www-congtyluatdragon/

2. https://www.vanphongluatsu.com.vn/mau-cong-ty-luat-dragon/

3. https://www.vanphongluatsu.com.vn/luat-su-dragon-cung-cap-mau-van-ban/