0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản mẫu gửi sở tư pháp về việc thành lập văn phòng giao dịch TP-LS-07

TP-LS-07

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

 

TÊN CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về việc thành lập văn phòng giao dịch

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………………………………………………………………………

 

  1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………………………

  1. Giấy đăng ký hoạt động số:…………………… do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)

………………………………. cấp ngày:………. /…… /……………………………….

  1. Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………… Fax:………………………………………….. Email:…………………….

Website:……………………………………………………………………………………

  1. Lĩnh vực hành nghề:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Thành lập văn phòng giao dịch với nội dung sau đây:

  1. Địa chỉ của văn phòng giao dịch:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………………..

  1. Người thường trực tại văn phòng giao dịch:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………….. …………………………………………..

Giới tính:……………. Ngày sinh:…….. /…… /………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……. /…… /………….. Nơi cấp:…………………..

(Trường hợp là luật sư thì ghi rõ số Thẻ luật sư và ngày cấp, thành viên Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố)

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Đoàn Luật sư địa phương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động;

– Lưu: tổ chức hành nghề luật sư.

Tỉnh (thành phố), ngày      tháng    năm

Người đại diện theo pháp luật

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Thông báo gửi kèm theo bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được tổ chức hành nghề luật sư phân công thường trực tại văn phòng giao dịch để tiếp nhận vụ, việc, yêu cầu của khách hàng và Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

Tải văn bản mẫu TP-LS-07 tại đây.