0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu TP-LS-12

TP-LS-12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

 

TÊN CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CHI NHÁNH

CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Tư pháp

 

Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

người đứng đầu của (Tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài ghi bằng chữ in hoa):……………………………….

Quốc tịch:……………………… thành lập ngày:……… /…….. /……………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………… Fax:…………………………………………………………

Email:………………………………………………. Website:…………………………………………………………

Đề nghị cho phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam với các nội dung sau đây:

  1. Tên gọi đầy đủ của chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………………………

  1. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  1. Lĩnh vực hành nghề của chi nhánh:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  1. Thời hạn hoạt động của chi nhánh:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  1. 5. Họ và tên luật sư – Trưởng chi nhánh:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Giới tính:…………………… Ngày sinh:…… /…… /………… Quốc tịch:…………………………..

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……. /…… /………….. Cơ quan cấp:…………………..

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (đối với trường hợp đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài) hoặc Chứng chỉ hành nghề luật sư tại nước ngoài hoặc Thẻ luật sư (đối với trường hợp là luật sư Việt Nam) số:………………………………………… cấp ngày:………. /…….. /…………………………………………

  1. Dự kiến kế hoạch hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  1. Chúng tôi cam kết có ít nhất 02 luật sư nước ngoài, kể cả Trưởng chi nhánh có mặt và hành nghề tại Việt Nam, mỗi luật sư nước ngoài có thời gian hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng; đồng thời tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập chi nhánh./.

Tỉnh (thành phố) ….., ngày…. tháng….. năm…..

Người đứng đầu
tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

(Ký tên, đóng dấu)

Tải mẫu Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu TP-LS-12 tại đây