0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

thuê luật sư giỏi ở hà nội

Liên đoàn luật sư hà nội báo cáo công tác 06 tháng đầu năm và định hướng công tác 06 tháng cuối năm…

Năm 2011 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI đã thành công với nhiều quyết định quan trọng. Đại hội đã thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ…