0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư phải tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tối thiểu 16h/năm

Tin từ Văn phòng luật sư Dragon: Theo Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, từ ngày 21/05/2014, luật sư phải lựa chọn nội dung, chương trình bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực hành nghề của mình và tham gia đầy đủ thời gian bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đó (tối thiểu là 02 ngày làm việc/năm, tương đương 16 giờ làm việc/năm).

Nội dung của lớp bồi dưỡng bao gồm kỹ năng hành nghề luật sư chuyên sâu theo từng lĩnh vực; kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư; quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của luật sư và cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật.

Trường hợp do yêu cầu điều trị dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc đang tham gia các chương trình đào tạo ở nước ngoài hoặc có lý do chính đáng khác và được tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư hành nghề hoặc Đoàn luật sư nơi luật sư là thành viên xác nhận, luật sư sẽ được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong thời hạn 01 năm và phải hoàn thành đủ thời gian bồi dưỡng của năm đó vào năm kế tiếp.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định chi tiết các trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng. Theo đó, luật sư được miễn tham gia lớp bồi dưỡng khi tham gia giảng dạy về pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư; tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư ở nước ngoài hoặc tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng do Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư hay tổ chức hành nghề luật sư thực hiện. Trong đó, thời gian tham gia giảng dạy hoặc các khóa bồi dưỡng này ít nhất phải bằng 02 ngày làm việc/năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/05/2014.

tham gia bồi dưỡng trong thời hạn 01 năm và phải hoàn thành đủ thời gian bồi dưỡng của năm đó vào năm kế tiếp.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định chi tiết các trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng. Theo đó, luật sư được miễn tham gia lớp bồi dưỡng khi tham gia giảng dạy về pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư; tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư ở nước ngoài hoặc tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng do Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư hay tổ chức hành nghề luật sư thực hiện. Trong đó, thời gian tham gia giảng dạy hoặc các khóa bồi dưỡng này ít nhất phải bằng 02 ngày làm việc/năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/05/2014.