0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Luật

Luật Cơ yếu

QUỐC HỘI ________ Luật số: 05/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ LUẬT CƠ YẾU Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số…

Luật Quy hoạch đô thị

Van phong luat su Dragon - Luật Quy hoạch đô thị Luật này quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch…

Tài nguyên Internet

Công ty luật Dragon - Một số văn bản pháp lý về tài nguyên internet Luật sư Dragon - Luat su Dragon Quyết định số 196/QĐ-VNNIC ngày 6/8/2010 của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam quy định hướng dẫn việc đăng ký và quản lý sử dụng địa…