0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Tài nguyên Internet

Công ty luật Dragon – Một số văn bản pháp lý về tài nguyên internet

Luật sư Dragon – Luat su Dragon

Quyết định số 196/QĐ-VNNIC ngày 6/8/2010 của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam quy định hướng dẫn việc đăng ký và quản lý sử dụng địa chỉ IP/số hiệu mạng tại Việt Nam.

Quyết định số 73/QĐ-VNNIC ngày 17/3/2010 của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam Hướng dẫn xử lý tên miền quốc gia “.vn” có tranh chấp.

Nghị định 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Quyết định số 28/2006/QĐ-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung

Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phát và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam

Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 6/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6.

Công văn số 2015/TCT-CS ngày 26/5/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn Nhà đăng ký thực hiện chính sách thuế về hoạt động thu phí, lệ phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet.

Công văn số 4544/BTC-CST ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua đại lý.

Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phát và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam

Quyết định số 95/2002/QĐ-TTg ngày 17/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ

Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử

Quyết định số 33/2002/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001-2005.

Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20 tháng 11 năm 2001 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, Viễn thông.

Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính-Viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Chỉ thị số 09/2001/CT-TCBĐ ngày 30/11/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về triển khai thực hiện

Quyết định 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Quyết định số 17/2001/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 nǎm 2001  của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao chức nǎng điều phối các hoạt động Internet ở Việt Nam.

Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Ban chấp hành Trung ương Đảng  Cộng Sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Văn bản số 5035-CV/VPTW ngày 17 tháng10 năm 2000 của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW.

Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet.

Quyết định số 848/1997/QĐ-BNV(A11) ngày 23/10/1997 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về biện pháp và trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh quốc gia trong hoạt động Internet ở Việt Nam.

Quyết định số 372/QĐ-TCBĐ ngày 28/04/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện (DGPT) về việc thành lập Trung tâm thông tin mạng Internet Việt Nam (VNNIC).

Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 6/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6.

Công ty luật Dragon – Cong ty luat Dragon