0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

TP-LS-40 (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

Sổ theo dõi khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với cá nhân tổ chức hành nghề luật…

TP-LS-40 (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Liên đoàn Luật sư Việt Nam/ Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố):…………………… SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI/TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU…