0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu giấy đề nghị hợp nhất/ sát nhập công ty luật Việt Nam TP-LS-28

TP-LS-28

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ HỢP NHẤT/SÁP NHẬP CÔNG TY LUẬT VIỆT NAM

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……….

 

Chúng tôi là (ghi bằng chữ in hoa)………………………………….

……………………………………………………………………………………

người đại diện theo pháp luật của các công ty luật (Tất cả các công ty luật tham gia hợp nhất/sáp nhập phải ghi đầy đủ các thông tin như sau):

Tên đầy đủ của công ty luật (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Giấy đăng ký hoạt động số: …………… do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………………………….

…………………………. cấp ngày:………… /…… /………………………….

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:…………………………………………………………………

Đề nghị Sở Tư pháp chấp thuận cho công ty chúng tôi hợp nhất/sáp nhập với nội dung như sau:

  1. Tên công ty luật hình thành sau hợp nhất/sáp nhập (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………………………

  1. Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………………………….

  1. Người đại diện theo pháp luật dự kiến (Có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; trường hợp có nhiều người đại diện theo pháp luật thì ghi đầy đủ thông tin như người đại diện thứ nhất):

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………..

Giới tính:……………. Ngày sinh:…….. /…… /………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……. /…… /………….. Nơi cấp:…………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………

Thẻ luật sư số…………….. do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày:…………………………. /…………………………………. /………………………………….

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố):……………………………………………………………………………………

  1. Danh sách luật sư thành viên dự kiến
Stt Họ tên

(ghi bằng chữ in hoa)

Giới tính Ngày sinh Thẻ luật sư (ghi rõ số và ngày cấp) Thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố) Số điện thoại
  1. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty:
Chữ ký mẫu thứ nhất

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………

Chữ ký mẫu thứ hai

 

 

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………

Chúng tôi cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định./.

Tỉnh (thành phố)….., ngày…… tháng…. năm ……

Người đại diện theo pháp luật

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Người đại diện theo pháp luật

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu giấy đề nghị hợp nhất/ sát nhập công ty luật Việt Nam TP-LS-28 tải tại đây