0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu giấy đề nghị chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam TP-LS-29

TP-LS-29

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………………………………………………………………………………………….

 

Tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Giấy đăng ký hoạt động số: …………… do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………………………….

…………………………. cấp ngày:………… /…… /………………………….

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………………………….

Đề nghị Sở Tư pháp cho chúng tôi chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư với các nội dung như sau:

  1. Tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư sau khi chuyển đổi (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………………………

  1. Hình thức tổ chức hành nghề luật sư sau khi chuyển đổi:……………………………………………………………………………………
  2. Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………………………….

  1. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………..

Giới tính:……………. Ngày sinh:…….. /…… /………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……. /…… /………….. Nơi cấp:…………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………

Thẻ luật sư số…………….. do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày:…………………………. /…………………………………. /………………………………….

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố):……………………………………………………………………………………

  1. Mục đích, lý do chuyển đổi:……………………………………………………………………………………
  2. Danh sách luật sư thành viên dự kiến
Stt Họ tên

(ghi bằng chữ in hoa)

Giới tính Ngày sinh Thẻ luật sư (ghi rõ số và ngày cấp) Thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố) Số điện thoại
  1. 7. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty:
Chữ ký mẫu thứ nhất

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………

Chữ ký mẫu thứ hai

 

 

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………

Chúng tôi cam kết kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của tổ chức hành nghề luật sư được chuyển đổi sau khi thực hiện chuyển đổi và chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định./.

 

  Tỉnh (thành phố), ngày      tháng    năm

Người đại diện theo pháp luật

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu giấy đề nghị chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam TP-LS-29 tải tại đây