0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu giấy đề nghị công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài TP-LS-27

TP-LS-27

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CÔNG NHẬN ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ Ở NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa):………………………. Giới tính:……………………………………………………………………..

Ngày sinh:………. /…… /………….. Quốc tịch:………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Email:……………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:……………………………………………………….

Ngày cấp:……….. /…… /………….. Nơi cấp:………………………

Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư tại (Ghi rõ tên cơ sở đào tạo, địa chỉ):……………………………………………………………………………………

Thời gian đào tạo nghề luật sư từ……………………… đến……………………………………………………………………..

Nội dung chương trình đào tạo nghề luật sư:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Giấy tờ chứng minh hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài (Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh hoàn thành chương trình, cơ quan/tổ chức cấp, ngày tháng năm cấp):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi đề nghị được công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài. Tôi chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan tuân thủ các quy định của pháp luật./.

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng    năm

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy đề nghị công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài TP-LS-27 tải tại đây

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ Công ty Luật Dragon tại: https://congtyluatdragon.com/