0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu giấy đề nghị cấp lại/ thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài TP-LS-26

TP-LS-26

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

 

Tên chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố………………………

Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Trưởng chi nhánh/Giám đốc công ty (Tên đầy đủ của chi nhánh, công ty luật nước ngoài ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập Chi nhánh/Công ty số:…………… cấp ngày:………………………………………………………………… /………………………………………………………………………… /…………………………………………………………………………

Giấy đăng ký hoạt động số: …………… do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………………………….

…………………………. cấp ngày:………… /…… /………………………….

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………… Fax:…………………. Email:…………………………………………

Đề nghị cấp lại/thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh/Công ty luật nước ngoài (Đề nghị thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động ghi rõ Thông tin trước khi thay đổi và Thông tin sau khi thay đổi):

Lý do cấp lại/thay đổi nội dung: ……………………………………………………………………………………

Thông tin trước khi thay đổi (đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động):……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Thông tin sau khi thay đổi (đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động):……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập và Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh/Công ty luật nước ngoài./.

Tỉnh (thành phố)….., ngày…… tháng…. năm ……

  Trưởng chi nhánh/

Giám đốc công ty luật nước ngoài

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy đề nghị cấp lại/ thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài TP-LS-26 tải tại đây