0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu đơn đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam TP-LS-20

TP-LS-20

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

Tên Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA

CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/ thành phố………………………………………………………………….

Tên gọi đầy đủ của công ty luật nước ngoài dự kiến thành lập chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số:……………… cấp ngày:…….. /…… /………………………………………………..

Giấy đăng ký hoạt động số:………………………. do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………………………….

…………………………. cấp ngày:…….. /…… /………………………….

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………… Fax:…………………………………………………………

Email:………………………………………………. Website:…………………………………………………………

Lĩnh vực hành nghề:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây:

  1. Tên của chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………………………

  1. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………… Fax:…………………………………………………………

Email:………………………………………………. Website:…………………………………………………………

  1. Lĩnh vực hành nghề của chi nhánh:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  1. Trưởng chi nhánh:

Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………….

Giới tính:…………………… Ngày sinh:…… /…… /………… Quốc tịch:…………………………..

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……. /…… /………….. Cơ quan cấp:…………………..

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam hoặc Thẻ luật sư (đối với trường hợp là luật sư Việt Nam) số:……………………………………………………………….. cấp ngày:……………………………………………………………….. /……………………………………………………………….. /………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập chi nhánh./.

Tỉnh (thành phố)….., ngày…… tháng…. năm ……

  Người đứng đầu

Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam tải tại đây TP-LS-20