0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại/gia hạn giấy phép hành nghề tại Việt Nam của Luật sư nước ngoài TP-LS-19

TP-LS-19

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/GIA HẠN GIẤY PHÉP
HÀNH NGHỀ TẠI VIỆT NAM CỦA LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI

                          Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tôi tên là (tên đầy đủ của luật sư nước ngoài ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Giới tính:…………………… Ngày sinh:…… /…… /…………………………………. Quốc tịch:……

Số hộ chiếu:……………….. cấp ngày:…….. /….. /…………… Nơi cấp:……………………………

Có giá trị đến ngày:…….. /…….. /………………

Địa chỉ thường trú (tại nước ngoài):………………………………..

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam số: …

cấp ngày:……………. /…… /………….. có giá trị đến ngày:…………………………. /…… /…………..

gia hạn lần thứ:…………… ngày:…… /…….. /………………

Hiện đang hành nghề tại (Tên chi nhánh/công ty luật nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam):……………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

Đề nghị cấp lại/gia hạn Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam ghi rõ lý do cấp lại).

Lĩnh vực hành nghề:……………………………………………………………………………………

Thời hạn hành nghề tại Việt Nam: ……………………………………………………………………………………

Tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam./.

 

Xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư (đối với trường hợp đề nghị gia hạn Giấy phép)

Người đứng đầu của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư nước ngoài đang hành nghề

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tỉnh/thành phố….., ngày….. thángnăm…..

Luật sư nước ngoài

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu đơn đề nghị cấp lại/gia hạn giấy phép hành nghề tại Việt Nam của Luật sư nước ngoài tải tại đây TP-LS-19