0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam của Luật sư nước ngoài TP-LS-18

TP-LS-18

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
HÀNH NGHỀ TẠI VIỆT NAM CỦA LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI

                          Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tôi tên là (tên đầy đủ của luật sư nước ngoài ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Giới tính:…………………… Ngày sinh:…… /…… /…………………………………. Quốc tịch:……

Số hộ chiếu:……………….. cấp ngày:…….. /….. /…………… Nơi cấp:……………………………

Có giá trị đến ngày:…….. /…….. /………………

Địa chỉ thường trú (tại nước ngoài):………………………………..

Chứng chỉ hành nghề luật sư tại nước ngoài được cấp ngày:…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Nơi cấp: ………………………………………………………………………

Đề nghị cấp Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam để hành nghề luật sư tại (tên chi nhánh/công ty luật nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam):…………..

……………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………

Lĩnh vực hành nghề:………………………………………………………

Thời hạn hành nghề tại Việt Nam: ………………………………….

Tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam./.

Tỉnh (thành phố)……., ngày….. thángnăm…..

Luật sư nước ngoài

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam của Luật sư nước ngoài tải tại đây TP-LS-18