0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư mẫu TP-LS-06

TP-LS-06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

 

 

TÊN CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………………………………………………………………………

 

  1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  1. Giấy đăng ký hoạt động số:…………………… do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)

………………………………. cấp ngày:………. /…… /……………………………….

  1. Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………… Fax:………………………………………….. Email:…………………….

Website:……………………………………………………………………………………

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

của tổ chức hành nghề luật sư như sau:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định./.

 

Tỉnh (thành phố), ngày      tháng    năm

Người đại diện theo pháp luật

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Kèm theo giấy tờ chứng minh về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.

Biểu mẫu văn bản TP-LS-06 tải tại đây