0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân mẫu TP-LS-05

TP-LS-05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ

HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………………………………………………………………………

 

Tôi tên là:……………………………………. Giới tính:………. Ngày sinh:……………………………………………. /…………………… /……………………………………………………

          Đăng ký hoạt động hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

với các nội dung sau đây:

  1. Họ và tên luật sư (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………… Fax:………………………………………….. Email:…………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……. /…… /………….. Nơi cấp:…………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Thẻ luật sư số…………….. do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày:…………………… /…………………………………. /………………………………….

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố):……………………………………………………………………………………

  1. Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức ký hợp đồng lao động:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………… Fax:………………………………………….. Email:…………………….

Website:……………………………………………………………………………………

  1. Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật Luật sư.

Tôi chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam kết tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định./.

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng   năm

Luật sư đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu văn bản TP-LS-05 tại đây