0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động văn phòng luật sư/ Công ty luật TNHH một thành viên theo mẫu TP-LS-02

 

TP-LS-02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ/CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………………………………………………………………………

 

Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Giới tính:………………………… Ngày sinh:…….. /………. /……………………………………….

Thẻ luật sư số: ………………… Cấp ngày:……… /………. /……………………………………….

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố):……………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Email:……………………………………………………….

Đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên với nội dung sau đây:

  1. Tên gọi dự kiến của văn phòng luật sư/công ty luật (tên gọi đầy đủ của văn phòng luật sư/công ty luật ghi bằng chữ in hoa; lựa chọn ít nhất 03 tên ghi theo thứ tự ưu tiên):……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………………………

  1. Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………… Fax:………………………………………….. Email:…………………….

Website:……………………………………………………………………………………

  1. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………….. …………………………………………..

Giới tính:………………………… Ngày sinh:…….. /………. /……………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……. /…… /………….. Nơi cấp:…………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………

Thẻ luật sư số…………….. do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày:…………………… /…………………………………. /………………………………….

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố):……………………………………………………………………………………

  1. Lĩnh vực hành nghề:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  1. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Trưởng văn phòng luật sư/Giám đốc công ty:
Chữ ký mẫu thứ nhất

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………

Chữ ký mẫu thứ hai

 

 

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………

Tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định./.

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng   năm

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải văn bản mẫu file TP-LS-02  tại đây