0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của công ty luật Hợp Danh/ Công ty luật TNHH hai thành viên trở lên theo mẫu TP-LS-03

TP-LS-03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH/CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………………………………………………………………………

 

Chúng tôi gồm các luật sư có tên trong danh sách sau đây:

Stt Họ tên

(ghi bằng chữ in hoa)

Giới tính Ngày sinh Thẻ luật sư (ghi rõ số và ngày cấp) Thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố) Số điện thoại

Đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp danh/công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với các nội dung sau đây:

  1. Tên gọi dự kiến của công ty luật (tên gọi đầy đủ của công ty luật ghi bằng chữ in hoa; lựa chọn ít nhất 03 tên công ty ghi theo thứ tự ưu tiên):……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………………………

  1. Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………… Fax:………………………………………….. Email:…………………….

Website:……………………………………………………………………………………

  1. Người đại diện theo pháp luật (Trong trường hợp có nhiều người đại diện theo pháp luật thì ghi đầy đủ thông tin như người đại diện thứ nhất):

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………….. …………………………………………..

Giới tính:……………. Ngày sinh:…….. /…… /………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……. /…… /………….. Nơi cấp:…………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………

Thẻ luật sư số…………….. do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày:…………………… /…………………………………. /………………………………….

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố):……………………………………………………………………………………

  1. Lĩnh vực hành nghề:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  1. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty:
Chữ ký mẫu thứ nhất

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………

Chữ ký mẫu thứ hai

 

 

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định./.

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng   năm

Chữ ký của các luật sư thành viên

(ký và ghi rõ họ tên của từng luật sư thành viên)

Tải mẫu văn bản TP-LS-03 tại đây