0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư mẫu TP-LS-01

 

TP-LS-01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

Ảnh

3×4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP
/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

 

Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………………….. Giới tính:……………………………………………………………………………………

Ngày sinh:…… /…… /………….. Quốc tịch:…………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………… Email:…………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……. /…… /………….. Nơi cấp:…………………..

Tổ chức hành nghề luật sư nơi tập sự (đối với trường hợp đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư):……………………………………………………………………………………

Đã đạt kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư kỳ…………………………………………………………………………….. năm……………………………………………………………………………………

Hoặc được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do):……………………………………………………………………………………

Đề nghị được cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư (Trường hợp cấp lại ghi rõ số Chứng chỉ hành nghề luật sư đã được cấp, ngày cấp và lý do cấp lại).

Quá trình hoạt động của bản thân (ghi rõ thời gian, làm gì, ở đâu từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học đến nay, chức danh, chức vụ đảm nhiệm, thời gian đào tạo nghề luật sư và thời gian tập sự hành nghề luật sư (nếu có)):……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Khen thưởng, kỷ luật (ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học đến nay; trường hợp kỷ luật thì ghi rõ lý do kỷ luật và kèm theo quyết định kỷ luật; trường hợp không có khen thưởng, kỷ luật thì ghi rõ là “không”):……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bị truy cứu trách nhiệm hình sự (ghi rõ có hay không việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ghi rõ tội danh, số bản án, cơ quan ra bản án và gửi kèm bản án, văn bản xác nhận xóa án tích của cơ quan có thẩm quyền):……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan đã khai thông tin đầy đủ, trung thực và chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên, cam kết tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định.

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng    năm

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo 02 ảnh 3×4

Tải mẫu tại đây