0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Giấy đề nghị đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư mẫu TP-LS-04

                                   TP-LS-04

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

 

   TÊN CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………………………………………………………………………

 

  1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………………………

  1. Giấy đăng ký hoạt động số:…………………… do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)

………………………………. cấp ngày:………. /…… /……………………………….

  1. Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………… Fax:………………………………………….. Email:…………………….

Website:……………………………………………………………………………………

  1. Lĩnh vực hành nghề:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây:

  1. Tên của chi nhánh (ghi tên đầy đủ bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  1. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………… Fax:………………………………………….. Email:…………………….

Website:……………………………………………………………………………………

  1. Trưởng chi nhánh:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………….. …………………………………………..

Giới tính:……………. Ngày sinh:…….. /…… /………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……. /…… /………….. Nơi cấp:…………………..

Thẻ luật sư số…………….. do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày:…………………… /…………………………………. /………………………………….

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố):……………………………………………………………………………………

  1. Lĩnh vực hành nghề:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  1. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Trưởng chi nhánh:
Chữ ký mẫu thứ nhất

 

 

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………

Chữ ký mẫu thứ hai

 

 

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định./.

Tỉnh (thành phố), ngày      tháng    năm

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Tải văn bản mẫu TP-LS-04 tại đây