0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Đoàn Luật sư Hà Nội thông báo Công ty Luật nộp báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

Kính gửi: Các Tổ chức hành nghề luật sư

( Văn phòng luật sư, Công ty Luật ) 

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012; Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Nội quy Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp; Quy chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước trong việc quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Hà Nội giữa Sở Tư pháp và Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Để có số liệu đầy đủ về tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Hà Nội báo cáo UBND, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cơ quan ban ngành theo quy định. Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư lập báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị 6 tháng đầu năm 2019 theo hướng dẫn tại Thông tư số04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp. (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 được tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6/2019, trong đó số liệu thực tế tính từ ngày 01/01 đến 31/5/2019 và số liệu ước tính 01 tháng cuối kỳ từ 01/6 đến 30/6/2019).

Biểu số: 30/BTP/BTTP/LSTN
Ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP
ngày 03/3/2016
Ngày nhận báo cáo (BC):
Sở Tư pháp nhận:
BC 6 tháng: ngày 06 tháng 6 hàng năm
BC năm chính thức: Ngày 07 tháng 11 hàng năm
BC năm chính thức: Ngày 15 tháng 02 năm sau
Bộ Tư pháp (Vụ KHTC) nhận:
BC 6 tháng: ngày 25 tháng 6 hàng năm
BC năm chính thức: Ngày 28 tháng 11 hàng năm
BC năm chính thức: Ngày 15 tháng 3 năm sau
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ
(6 tháng, năm)Kỳ báo cáo:…………
(Từ ngày………tháng……..năm………..
đến ngày……..tháng……….năm……….)
Đơn vị báo cáo:
– Văn phòng Luật sư
– Công ty Luật
– Sở Tư phápĐơn vị nhận báo cáo:
– Sở Tư pháp: nhận báo cáo của Văn phòng Luật sư, Công ty luật
– Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch – Tài chính) nhận báo cáo của Sở Tư pháp
Số tổ chức hành nghề luật sư
(tổ chức)
Số
luật sư hành nghề tại địa phương
(người)
Số việc thực hiện xong (việc) Doanh thu (đồng)
Tổng số Chia ra Tổng số Nộp thuế
Số việc tố tụng Số việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác Trợ giúp
pháp lý
Tổng số Trong đó: số việc về hình sự
A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tổng số
Văn phòng Luật sư
Công ty luật
– Văn  phòng Luật sư, công ty luật báo cáo từ cột (2) đến cột (9) của biểu này; Sở Tư pháp báo cáo tất cả các cột trong biểu này.
– Về số liệu ước tính
+ Số liệu ước tính: 01 tháng đối với báo cáo 6 tháng; 02 tháng đối với báo cáo năm;
+ Công ty luật/Văn phòng Luật sư ước tính các cột 3, 8 và 9; Sở Tư pháp ước tính các cột 1, 3, 8 và 9;
+ Số liệu ước tính Cột 1: …………………; Cột 3:………………….;Cột 8: ………………………; Cột 9: ………………………
– Đối với Sở Tư pháp cần ghi rõ:
+ Số liệu trong báo cáo này được tổng hợp từ báo cáo của …../……. số tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp.
+ Theo quản lý của Sở Tư pháp, số luật sư là thành viên của Đoàn luật sư địa phương là…………. luật sư.
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)
Hà Nội, ngày     tháng      năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Thời hạn nộp báo cáo trước ngày 05/6/2019 tại trụ sở Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, địa chỉ: tầng 19, số 713 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội hoặc qua email của đoàn Luật sư Hà Nội (Trường hợp nộp qua email đề nghị gửi bản báo cáo scan có xác nhận và đóng dấu của TCHNLS).

Báo cáo gửi Đoàn luật sư đồng thời gửi Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư triển khai thực hiện và nộp báo cáo đúng thời hạn quy định.

Trân trọng.