0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mua bán viết tay

Tư vấn thủ tục mua bán đất viết tay có làm được sổ hồng

BẢN TƯ VẤN PHÁP LÝ

          Công ty Luật TNHH Dragon xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng tin tưởng Công ty Luật và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty chúng tôi. Công ty Luật TNHH Dragon xin gửi tới Quý khách hàng các nội dung tư vấn đối với yêu cầu của Quý khách:

 1. Nội dung vụ việc luật sư giỏi tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Mua bán giấy tờ viết tay có xác nhận Ủy ban phường tại Quận Long Biên, Hà Nội từ năm 2005, đất không tranh chấp, diện tích 25m2 có làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không?

 1. Văn phòng luật sư Dragon căn cứ pháp lý:

1- Luật đất đai 2003;

 1. Nghị định 43/2014/NĐ-CP
 2. Nội dung tư vấn của văn phòng luật sư Dragon:

Đối với yêu cầu của Quý khách, Văn phòng luật sư Dragon đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Thứ nhất, diện tích tối thiểu để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực phường trên địa bàn thành phố Hà Nội là 30m2 ( Quyết định 20/2017 của UBND thành phố Hà Nội).

Thứ hai, để diện tích đất dưới hạn mức giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phải căn cứ vào thời điểm xây dựng công trình trên đất. Cụ thể được quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 20. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (công nhận quyền sử dụng đất) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 101 của Luật Đất đai, Điều 23 của Nghị định này được thực hiện theo quy định như sau:

 1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:
 2. a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở quy định tại Khoản 4 Điều 103 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức công nhận đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

b) Đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ theo diện tích thực tế đã xây dựng công trình đó; hình thức sử dụng đất được công nhận như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài;

 1. c) Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận theo quy định tại Điểm a Khoản này; phần diện tích còn lại đã xây dựng công trình sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì được công nhận theo quy định tại Điểm b Khoản này;

 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:
 2. a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức giao đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

…..

 1. b) Đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;
 2. c) Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này;”

Văn phòng luật sư Dragon căn cứ theo quy định trên, tùy thuộc vào thời điểm xây dựng công trình trên đất sẽ có các trường hợp sau:

+ Nếu thời điểm nhà xây trên đất trước ngày 15/10/1993, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì toàn bộ diện tích đất được công nhận là đất ở và người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Nếu thời điểm xây nhà trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì toàn bộ diện tích đất được công nhận là đất ở và người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Văn phòng luật sư Dragon dựa trên cơ sở những thông tin mà Quý khách cung cấp và quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi thông tin, thắc mắc, Quý khách có thể đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Dragon hoặc điện thoại về tổng đài 1900.599.979 để được tư vấn pháp luật đất đai tốt nhất.

          Trân trọng! 

Thông tin liên lạc xin được gửi về:

Tên Tổ chức: Công ty Luật TNHH Dragon

Đại diện bởi Luật sư: Nguyễn Minh Long

Mobile :  0983.019.109 / 1900599 979