0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư Dragon thông báo quyết định của liên đoàn luật sư với người tập sự hành nghề luật sư

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

______________

Số 137 /QĐ-BCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 04  tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh mức thu phí đối với người tập sự hành nghề luật sư

__________________

BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006;

Căn cứ Điều lệ Đoàn luật sư thành phố Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 11/06/2010;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Ban Chủ nhiệm họp ngày 29/04/2011 về việc điều chỉnh mức phí tập sự của người xin tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn luật sư thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí của người xin đăng ký tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn luật sư thành phố Hà Nội từ  400.000đ lên 1.000.000đ/ người (Một triệu đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; người đăng ký tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– TV Ban Chủ nhiệm;

– Lưu VPĐLS HN.

T/M. BAN CHỦ NHIỆM

Q. CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Luật sư Vũ Thị Kim Sinh

Văn Phòng  Luật  Sư Hà Nội