0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu văn bản Kế toán doanh nghiệp

Luật sư Công ty luật Dragon – Mẫu văn bản về kế toán doanh nghiệp

Mẫu văn bản về kế toán doanh nghiệp Mô tả và tải về
Sổ cái
Sổ cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung
Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (hoặc xây dựng cơ bản
Sổ chi tiết bán hàng.
Sổ chi tiết các khoản thu
Sổ chi tiết các tài khoản.
Sổ chi tiết chi dự án.
Sổ chi tiết chi hoạt động.
Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng.
Sổ chi tiết công nợ theo tài khoản.
Sổ chi tiết doanh thu (các khoản thu do bán hàng).
Sổ chi tiết mua hàng.
Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại.
Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm.
Sổ chi tiết vật tư hàng hóa.
Sổ ghi giảm tài sản cố định.
Sổ ghi tăng tài sản cố định.
Sổ nhật ký chung.
Sổ quỹ tiền mặt.
Sổ tài sản cố định.
Sổ theo dõi chi phí trả trước.
Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng.
Sổ theo dõi hạn mức kinh phí.
Sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức.
Sổ theo dõi nguồn kinh phí.
Sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng.
Sổ tiền gửi.
Thẻ kho.