0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Đoàn luật sư Hà nội gửi cho các Công Ty Luật và Văn Phòng Luật Sư về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________________

Số  66/GM- ĐLS

V/v dự Hội thảo đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

GIẤY MỜI

Kính gửi:   – Trưởng các tổ chức hành nghề luật sư ( Văn phòng luật sư – Công ty Luật )

– Các luật sư thành viên Đoàn luật sư Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc “ Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.

Theo đề nghị của Ban Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư về việc tổ chức Hội thảo để các luật sư tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992.

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội kính mời các luật sư đến dự Hội thảo và tham gia đóng góp ý kiến.

Thời gian: Khai mạc vào lúc 13giờ 30 thứ sáu ngày 15 tháng 03 năm 2013.

Địa điểm: Tại Hội trường 3D, Viện khoa học xã hội Việt Nam, số 1 phố Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Trân trọng kính mời các luật sư đến dự và đóng góp ý kiến để Hội thảo đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–         Lưu Văn Phòng Đoàn Luật sư.

T/M BAN CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

(đã ký)

 

Luật sư Vũ Thị Kim Sinh

(Trích theo thông báo của đoàn luật sư hà nội)