0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty luật hà nội giới thiệu mẫu tờ khai đăng ký việc nhận con

Văn phòng luật sư tại hà nội giới thiệu mẫu tờ khai đăng ký việc nhận con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON

 

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………………..

 

Họ và tên người khai: ……………………………………………….Giới tính:…………………………

Nơi thường trú/tạm trú:(2) …………………………………………………………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)……………………………………………………………………………………………..

Đề nghị (1)…………………………………………………………………………………………………………. công nhận người có tên dưới đây là con của tôi:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….. Giới tính:  ……………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………………………………..  Quốc tịch: ………………………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (4)……………………………………………………………………………………………..

Hiện đang được người có tên dưới đây nuôi dưỡng:

ÔNG
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú (2)
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3)

 

 

 

Quan hệ giữa người nuôi dưỡng với người được nhận là con: ……………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con của tôi là tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ………………………………….. , ngày …….. tháng ….. năm ………..

 

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

……………………………….

Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

 

 

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha (trừ trường hợp mẹ hoặc cha đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự):

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

(ký, ghi rõ họ tên)

…………………….

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc nhận con.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Nếu không có thì để trống, nếu có thì ghi như hướng dẫn tại điểm (3).

Từ khóa: luật sư hà nội, văn phòng luật sư hà nội, dịch vụ luật sư tại hà nội, công ty luật tại hà nội, luật sư giỏi tại hà nội, luật sư tư vấn tại hà nội